Analyse van de brieven door Der Kommissar

met commentaar van de forumleden (bron: SpeuRRforum)


Posted by Der Kommissar on 12-11-2002 18:19 :

Analyse van de brieven (DEEL I)

Nu we niet meer opgeschept zitten met karretjes en urnes en nadat de laatste theorieen, na heel wat opwinding, eigenlijk weinig tastbare elementen naar voor hebben gebracht, heb ik me weer ingediept in de lektuur van de 14 brieven bij Goedertier teruggevonden. Wij moeten inderdaad verder werken met tastbare elementen.
Ik heb me weken, zoniet maanden ingedompeld in de sfeer van het schrijven van de wisselagent uit Wetteren. Soms werden enkele SCAN-criteria geprobeerd, maar meestal gewone logica en een tikkeltje feeling.
Dat deze brieven door één en dezelfde persoon werden geschreven staat vast. In alle brieven zijn dezelfde elementen, woordenschat, fouten, belgicismen of zinsbouw terug te vinden. En eigenlijk zeggen ze bijna altijd maar hetzelfde.
Ik heb de originele Franse brieven gebruikt, niet de vertalingen. Ik heb de vertalingen op de site niet gecheckt; alleen heb ik ooit de vertaling van Brief 11 vergeleken en daar staan dingen in juist het tegenovergestelde van wat in de werkelijke brief staat ! Uitkijken dus ! Ik denk echter dat er weinig vertaalfouten in zitten; ik ga dit eens controleren. Ik kan u vertellen dat de vertalingen in DLG zo goed als perfect zijn.
Er werd vooral gelet op :
- op taalkundig gebied, het verschil in woordenschat betreffende de dreigingen, het behandelen en de teruggave van de SJ eenerzijds en de RR anderzijds; het is mogelijk zo te bepalen wanneer Goedertier een loopje met de waarheid neemt
- een zo precies mogelijke bepaling van het ogenblik waarop de RR hun bergplaats hebben bereikt. Heel wat hangt hiervan af
- wat Goedertier schrijft en vooral niet schrijft.

ELEMENTEN UIT DE BRIEVEN
Door de verschillende taalkundige verwijzingen te analyseren, eenerzijds van de SJ waarvan de perikkelen zo goed als gekend zijn en die van de RR, waarvan we bijna niets weten, kan men bepaalde gegevens extrapoleren.
Iets dat bijzonder opvalt is dat Arsène steeds maar verwijst naar zijn EERSTE brief, alsof de essentie al daarin staat.
Er komen ook enkele belangrijke sleutelelementen in voor.
Dit zijn :
"le lieu où REPOSE le plus précieux des deux oeuvres soit connu d'UNE SEULE personne";
"PRATIQUEMENT IRREALISABLE".
Waarom de zaak "pratiquement irréalisable" werd, is alleen duidelijk in Brief 14 die de Bisschop nooit gelezen heeft.
"...UN LIEU OU NI MOI, NI PERSONNE D'AUTRE...ATTENTION PUBLIQUE".
Of er bewuste aanwijzingen in zitten (het "detail" uit de tijd van de site van GDR) denk ik niet. Wel zijn er een paar elementen die de Bisschop moest duidelijk maken waarover het ging, zoals de nota met de 5% (de gebruikelijke commissie van dat heerschap) en misschien "Casse-cou" als verwijzing naar Van Ongeval. Of DUA of ANS een of ander verwijzing is naar St-Antonius Van Padua, trek ik sterk in twijfel.
Onmiddelijk een vaststelling : de zin "le lieu où... soit seulement connu d'UNE personne" heeft als gevolg dat de bergplaats van de SJ wèl gekend was door meerdere personen !
Die bergplaats was bij hem thuis op zijn zolder (zie de episode met de huishoudster betreffende de kast en het atelier, eind mei 1934 in DLG) Dat wil ook zeggen dat op het ogenblik dat Goedertier zijn eerste brief schrijft (iets voor 30 april), de SJ en de RR reeds op twee verschillende plaatsen verstopt zijn. Goedertier alleen weet waar de RR zich bevinden, maar dat is niet zo voor de SJ. Het is daarom zo goed als zeker dat Goedertier de SJ niet zelf is gaan afgeven in Brussel. Van Ongeval en Consoorten mochten inderdaad gerust weten waar de SJ was. Immers, de teruggave ervan maakte deel uit van het plan door Goedertier voorgesteld (opgedrongen ?) en door de anderen aanvaard om aan het geld te komen als wisseloplossing voor de verkoop van beide panelen. Aldus moest hij zich zelf niet blootstellen en gaf hij aan de anderen de indruk dat ze nog steeds de touwtjes in handen hadden.
Dit is iets dat we nu natuurlijk weten, maar uit die zin kon reeds in 1934 afgeleid worden dat Goedertier niet alleen handelde. Immers, waarom zou hij genoodzaakt zijn een onderscheid te maken tussen de bewarings "know-how" van beide panelen ? Er is helemaal geen reden voor !
Een tweede vaststelling is dat de RR heel vroeg op de bergplaats zijn aangekomen (volgens Mortier natuurlijk onmiddelijk in St-Baafs). Volgens mij zijn ze beide even bij hem geweest, dan gescheiden en heel vlug verborgen.
Uit analyse blijkt ook dat de RR ook niet meer van plaats zijn veranderd.
De psychologie van onze man kennende, KOM ZIJN PLAN NIET FALEN. Hij voelt zich duidelijk superieur, heeft alle troeven in hand.
Hij schrijft dit heel goed in de twee eerste brieven o.a. "nous savons trop bien que le monde artistique et scientifique se lèverait d'indignation...", "...quelle autorité oserait assumer la responsabilité de rejeter nos propositions..." en "...nous avons la ferme conviction que vous serez amené à accepter nos propositions..."
Het was dus voor hem ONVOORSTELBAAR dat de Bisschop niet ging ingaan op zijn voorstel. En het was ONVOORSTELBAAR dat de Bisschop zijn woord niet ging houden. De bittere en nadien haast wanhopige toon in de latere brieven geven dit ook aan.
Het gevolg daarvan is dat voor Goedertier de hele zaak heel snel ging afgehandeld worden. Wellicht in enkele weken.
Hij schrijft het :
B1 : "le lieu où vous pourriez reprendre... vous sera indiqué sans retard"
B3 : " nous vous indiquerons où vous trouverez les JI et l'affaire sera close"
B4 : "agissez vite et l'affaire sera réglée en peu de temps"
B10 : "nous agirons à ce que l'affaire soit vite liquidée et que vous puissiez reprendre les JI d'ici quelques jours".
Dat wil dus zeggen dat hij alles in gereedheid had gebracht en dus dat de RR reeds op hun bergplaats waren aangekomen.
Dit betekent dan ook dat de "bevrijding" van de RR nooit een groot probleem zou geweest zijn in de aard van muren afbreken of kryptes openbreken, e.d.
Niet veel moeilijker inderdaad dan wat gebeurd was bij de ophaling van de SJ : u betaalt, u heeft zo de RR terug.

DE OVERHANDIGING VAN DE RR
Op de vraag "zou de teruggave van de RR anders zijn gebeurd dan voor de SJ, is het antwoord NEEN.
Inderdaad, wanneer beide panelen steeds in zijn bezit vertoeven is de woordenschat dezelfde. Voor zowel de RR als de SJ kon men "rentrer en possession de l'oeuvre"; beide konden worden "délivrées".
Wel zijn er enkele andere termen voor de RR : "trouverez", "transmission/réception", "remise du panneau" en "reprendre". Maar dat is NA dat de SJ werd teruggegeven. Men kent de manier waarop de SJ is teruggevonden. Men ziet dan dat diezelfde woorden ook kunnen passen bij de SJ : hij werd ook "trouvé", er was ook "transmission/réception", remise du panneau en hij werd ook "repris".
Men mag dan concluderen dat de teruggave van de RR in essentie op dezelfde manier zou gebeurt zijn als voor de SJ : na betalen en verwisselen van het geld, zou de Bisschop een brief gekregen hebben met daarin alle nodige gegevens.
Natuurlijk zou Goedertier niet zelf de RR terugvinden na wat "handig en geniaal speurwerk". Hijzelf komt in dat scenario niet voor.
Alleen de plaats en de aard van de plaats zou verschillend zijn : een depot in een treinsstation zou nu toch wel wat te gevaarlijk zijn. De politie kon immers de bedienden verwittigen wanneer iemand met een "plank" kwam aankloppen en de RR komen terugnemen zonder losgeld, terwijl hij aan het lijntje werd gehouden.

Der Kommissar

In Deel II :
Dreigingen en risicos nopens de panelen
De aard van de bergplaats
Was de bergplaats ontoegankelijk ?
En nog veel meer !
Watch this place !


Posted by Admin on 12-11-2002 19:02 :

Even een vraagje, beste Kommissar: waarom zou AG de moeite doen om een goeie bergplaats te zoeken, als hij er toch van overtuigd was dat de zaak snel zou afgehandeld zijn? De nood aan een echte bergplaats dringt zich pas op wanneer hij vermoedt dat de bisschop niet meer mee wil. Tot zolang kon hij de RR best bij zich thuis op zijn zolder bewaren.


Posted by Luysterborgh on 12-11-2002 19:29 :

Chappeau !

Beste Collega,

Puik werk heb jij gedaan de afgelopen tijd. Toch is er iets waarin ik je niet direct volg:

"Onmiddelijk een vaststelling : de zin "le lieu où... soit seulement connu d'UNE personne" heeft als gevolg dat de bergplaats van de SJ wèl gekend was door meerdere personen ! " akkoord

"Die bergplaats was bij hem thuis op zijn zolder (zie de episode met de huishoudster betreffende de kast en het atelier, eind mei 1934 in DLG)
niet akkoord

En wel omdat het niet zeker is wat de huishoudster gezien heeft. Het klopt met iets dat voor het paneel kan doorgaan, maar uitsluitsel daarover is er geenszins... Bovendien linkt dat de diefstal teveel met hemzelf, wanneer het paneel onverhoeds door iemand mocht gevonden worden. (dit is eveneens gissen, akkoord)

Wat Admin aanhaalt is alleszins iets waar we wat nader moeten op ingaan. Het zegt ook iets over de mogelijke manier van verpakken. Waarom kisten smeden en timmeren wanneer je vermoedt dat het slechts enkele dagen duurt. Een doek of een "toile ciré" zijn in dat perspectief meer dan voldoende, niet?

Knap gedaan,
vriendelijke groeten,

commissaris Luysterborgh

__________________
Knowledge is King!


Posted by Van Zwam on 12-11-2002 19:58 :

Beste Kommissar,
Hieruit besluit ik dus dat de RR NIET in Sint-Baafs zitten ? Wanneer hij de twee panelen eventjes bij zich zou gehouden hebben zal hij toch het risico niet meer genomen hebben om de RR terug in Sint-Baafs te verstoppen ? De bewaking zal toch verscherpt geweest zijn ? Ik ben het ook met je eens dat de belangrijkste aanduidingen in de eerste 4 brieven staan en dat de RR snel na de diefstal in een vooraf bepaalde plaats zijn verstopt ! Ook het feit dat de bergplaats van de SJ door meerdere personen bekend was maar de bergplaats van de RR ALLEEN door Arsene Goedertier !
Waarom werd door Van den Gheynst geweigerd een zwaar ijzeren hek te plaatsen voor het retabel ? Daar waren toch plannen voor volgens het DLG ? Estetisch uitzicht ???


Posted by Sevy on 13-11-2002 01:04 :

De brieven

Beste Kommissar,

Jij vertrekt , net als ik , bij de concrete bewijzen. ( de brieven )
En na alles op een rijtje gezet te hebben zit mij wel iets dwars.

Er wordt nu , bij de meeste speurders , aangenomen dat AG de diefstal niet gepleegd heeft en ook niet bij betrokken geweest is maar dat hij er achteraf bijgekomen is.

Mijn impressie:


De diefstal wordt op 11 april gepleegd.
Laat ons zeggen dat AG na een dag of tien (op welke wijze dan ook ) die panelen in zijn bezit krijgt.( wat ook vlug is als men niks met de 'zaak' te maken heeft ).
De eerste brief wordt gepost op 30 april , dan heeft AG ongeveer één week om zijn 'plan' uit te werken.( "Wat doe ik met JDD , waar verberg ik de RR zodat niemand hem terugvindt , hoe stel ik mijn eerste brief op en hoe zorg ik dat ik hier 'ongeschonden' uitkom. )
In zo een korte periode lijkt mij dat onwaarschijnlijk.

Hiermee wil ik zeggen dat ik , ondanks alle berichten op dit forum , nog niet 100% overtuigd ben dat AG niks met de diefstal te maken had.
Om een definitieve bergplaats te vinden , zoals ik ook uit de brieven kan afleiden , die niemand kan betreden , heb je meer dan een week nodig denk ik.

Maar ja , ik ben AG niet. ;-)


Sevy

__________________
Zoek en je zal vinden.


Posted by Der Kommissar on 13-11-2002 11:36 :

Waarde collegas, ik ga wat later uw opmerkingen beantwoorden. Ik wens eerst mijn analyse verder uiteen te zetten.

Analyse van de brieven (DEEL II)

Het is interessant de woordenschat en de dreigingen die worden geuit in de brieven van dichterbij te bekijken. Er is een evolutie en men kan zien waar Goedertier even een loopje neemt met de waarheid.
Deze evolutie is :
in het begin dreigt hij met "détérioration" (beschadiging) en "destruction" (vernieling).
Met "détérioration" bedoelt Goedertier dat de panelen kunnen beschadigd worden door de elementen (omdat ze niet optimaal beschermd zijn op hun bergplaats). Men weet zeker dat dit niet waar was voor de SJ.
Dan leunt de dreiging meer over naar vernieling (destruction), zie in brieven 1, 4, 7en 8. Maar die dreiging van stoetmoedige vernieling valt later weg. Nu is de dreiging duidelijk het verdwijnen van de RR en het is zelfs geen dreiging meer, maar haast een smeken : "a.u.b. laat de RR niet verdwijnen, help me ze te redden"! Zie dit in brieven 9, 10, 11, 12 en 13. Duidelijk in de latere brieven dus.
Het is dan evident : nooit hebben de RR het risico gelopen om te worden vernield.
Zeker niet door Arsène want hij schrijft in brief 9 "et plus personne au monde, même pas une de nous autres n'aura l'occasion (de voir ? de toucher ?) l'oeuvre disparu à jamais" en nog verder "ce que moi seul suis à même de vous livrer" (brief 13). Wanneer dan Goedertier in brief 1 zegt dat hij alleen weet waar de RR zich bevinden, dan kan men afleiden dat er geen enkel vernietigingsrisico was.
Dit is gewoon gebluf, zoals ook zijn zogenaamd vertrek er was. Of nog de veelkomende dreiging om de relatie af te breken. Beide laatste dreigingen hangen aan de rand van het komische : hij dreigt altijd maar om weg te gaan maar stelt steeds zijn vertrek uit ! Hij dreigt met "nu is het gedaan ! Dit is de laatste keer dat ik u schrijf !" maar voegt er dan alweer in de laatste paragraaf telkens aan toe "...maar indien u me wil contacteren, zal ik de krant lezen van..."
In brief 1, wanneer hij over beide panelen beschikte, waren de risicos voor de twee Van Eycks dezelfde : "chaque jour perdu augmente le danger de détérioration", "gare à la catastrophe" en "provoqueront automatiquement la destruction définitive et irréparable".
In brief 2 schrijft hij verder : "chaque jour qui passe diminue les moyens de conservation".
Dit zowel geldig voor de SJ als voor de RR.
Nu weten we hoe goed de SJ was verpakt en verborgen was. De RR zijn dan natuurlijk even goed beschermd!
M.a.w. dit is ook gebluf en de panelen liepen geen gevaar van beschadiging. Noteer het woord "automatiquement". Dit komt in verdere brieven ook voor. Sommige speurders zien daarin een soort automatisch mechanisme dat de RR heeft verborgen. Dit is niet zo : "automatiquement" komt ook voor bij de SJ en men weet dat hierbij geen enkelmechanisme te pas is gekomen. "Automatiquement" staat dus voor "immédiatement" (onmiddelijk) en geeft geen aanwijzing tot de aard van de bergplaats.
In brief 11 refereert Goedertier zich tot zijn eerste brief om te waarschuwen over de gevaren die de RR zouden lopen. Dat wil dus zeggen dat de gevaren nog steeds dezelfde zijn ! En dus impliciet dat er niets veranderd is aan of met de bergplaats !
Verder uit hij steeds weer ongeveer dezelfde dreigingen, maar voert ze nooit uit. Weer gebluf : hij kan ze niet uitvoeren. Het enige risico voor de RR was dus dat ze nooit het daglicht meer zouden zien door de houding van de Bisschop (volgens Goedertier).
Opvallend is dat hij alleen dreigt stukjes te snijden van de SJ, nooit van de RR.
Omdat hij de RR tè waardevol vond ? Neen, omdat hij er niet meer aan kon, die laatste waren reeds buiten zijn bereik.
"La première lettre vous informait déjà à quelles difficultés vous vous exposeriez..." leest men in brief 11 en hij heeft dit ook al eens gezegd in brief 8.
Het is dan overduidelijk dat de essentie in die eerste brief zit. En dat de RR op hun bergplaats berusten vanaf dat ogenblik.
Leest men die brieven gewoon na elkaar, dat valt een soort immobilisme, een verstarring of kristallisatie op : wat Goedertier aan de Bisschop vertelt komt eigenlijk steeds weer op hetzelfde neer. Er zijn geen nieuwe elementen, geen nieuwe voorstellen, alleen maar geklaag. Het kon ook niet anders, alles zat muurvast en aan de bergplaats van de RR is ook niets veranderd.

Der Kommissar

Deel III komt er zo aan !


Posted by Bulle Bas on 13-11-2002 11:51 :

 

Quote:

Dat deze brieven door één en dezelfde persoon werden geschreven staat vast. In alle brieven zijn dezelfde elementen, woordenschat, fouten, belgisismen of zinsbouw terug te vinden. En eigenlijk zeggen ze bijna altijd maar hetzelfde.

Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de 11e brief niet van dezelfde persoon afkomstig is en als dat wél het geval is heeft die persoon erg zijn best gedaan om die indruk te wekken.


Posted by Luysterborgh on 13-11-2002 14:20 :

Beste Kommissar,

Nogmaals proficiat met je puik werk en goeie analyse.
Bij deze enkel hersenspinsels gebasseerd op jouw werk:

Quote:

"Maar die dreiging van stoetmoedige vernieling valt later weg. Nu is de dreiging duidelijk het verdwijnen van de RR en het is zelfs geen dreiging meer, maar haast een smeken : "a.u.b. laat de RR niet verdwijnen, help me ze te redden"! Zie dit in brieven 9, 10, 11, 12 en 13. Duidelijk in de latere brieven dus. Het is dan evident : nooit hebben de RR het risico gelopen om te worden vernield. Zeker niet door Arsène want hij schrijft in brief 9 "et plus personne au monde, même pas une de nous autres n'aura l'occasion (de voir ? de toucher ?) l'oeuvre disparu à jamais" en nog verder "ce que moi seul suis à même de vous livrer" (brief 13). Wanneer dan Goedertier in brief 1 zegt dat hij alleen weet waar de RR zich bevinden, dan kan men afleiden dat er geen enkel vernietigingsrisico was."

Ik ben niet helmaal zeker dat wat je hier aanhaalt, niets te maken heeft met "vernieling". Het automatisch wegrotten van iets, wegens goed verpakt maar voor slechts een beperkte tijd, is ook "verdwijnen". Met dezelfde, paniekerige reactie tot gevolg, want hij kon er inderdaad niet meer aan. Wanneer hij in veel duidelijkere bewoordingen zou spreken zoals bv. wegrotten, dan gaf hij te klare hints aan de "lezers" van de brief (o.a. gerecht) over de bergplaats.

Quote:

"In brief 11 refereert Goedertier zich tot zijn eerste brief om te waarschuwen over de gevaren die de RR zouden lopen. Dat wil dus zeggen dat de gevaren nog steeds dezelfde zijn ! En dus impliciet dat er niets veranderd is aan of met de bergplaats !"

Merk op dat hij steeds spreekt over gevaren in het meervoud. Of, hij personifieert de gevaren, of het zijn een aantal mogelijke gevaren al dan niet"samenwerkend" die er voor kunnen zorgen dat de RR voorgoed (voor het oog?) verdwijnen.

Quote:

"Opvallend is dat hij alleen dreigt stukjes te snijden van de SJ, nooit van de RR. Omdat hij de RR tè waardevol vond ? Neen, omdat hij er niet meer aan kon, die laatste waren reeds buiten zijn bereik. "La première lettre vous informait déjà à quelles difficultés vous vous exposeriez..." leest men in brief 11 en hij heeft dit ook al eens gezegd in brief 8."

Akkoord met de stelling dat hij niet meer aan de RR kon en daarom geen stukjes er van kon afsnijden. Maar meer: ik geloof dat AG dat echt niet van plan was. Ik denk stellig dat hij besefte dat hij in een veel slechtere onderhandelingspositie zou komen mocht er beschadeging op treden aan de RR. Vanuit dat standpunt kan je ook zijn "paniek" interpreteren met elke dag langer dat de onderhandelingen duren... (trouwens: misschien was hij ondertussen ook blij dat hij de enige was, die wist waar de RR zich bevonden. Misschien hadden companen daarvoor al gesuggereerd: "...en als ze niet betalen, dan snijden we er eenstuk af, en dan zullen ze wel over de brug komen"...)

Quote:

"In brief 1, wanneer hij over beide panelen beschikte, waren de risicos voor de twee Van Eycks dezelfde : "chaque jour perdu augmente le danger de détérioration", "gare à la catastrophe" en "provoqueront automatiquement la destruction définitive et irréparable". In brief 2 schrijft hij verder : "chaque jour qui passe diminue les moyens de conservation". Dit zowel geldig voor de SJ als voor de RR. Nu weten we hoe goed de SJ was verpakt en verborgen was. De RR zijn dan natuurlijk even goed beschermd!"

Ik kan me hier mee akkoord verklaren zolang je dit bekijkt van uit de praktische kant van zaken, zoals jezelf stelt: De RR zijn even goed beschermd (zijn gelijkaardig verpakt)... Maar zodra je het in het tijdsaspekt en vooral het uitlopen van zijn waarschijnlijk vooropgestelde timing bekijkt, is die "goede bescherming" misschien allang niet meer voldoende. Vandaar weer: automatische vernietiging? en de paniek aan AG zijn kant.

In heel de context van "de mogelijke vernietiging of laten we het "de definitieve verdwijning van de RR" noemen, is het mijns inziens vreemd dat een Goedertier die eerder paniekerig reageerde in zijn brieven, volgens de verklaringen eerder "kalm" (sorry voor de woordkeuze) reageerde op zijn sterfbed. Als hij in paniek was, inzake de RR, waarom wordt er dan gesugereerd dat hij gezegd heeft "mijn geweten is in orde" en niet onmiddellijk:"Georges, de RR zitten daar of daar..." De verklaringen zoals ze nu aan ons voor liggen dragen natuurlijk bij aan heel het mysterie en zijn de reden waarom we elkaar o.a. hier treffen... maar toch roept dat nog steed vraagtekens bij mij op in het volledige verhaal...

vriendelijke groeten,


commissaris Luysterborgh

__________________
Knowledge is King!


Posted by Der Kommissar on 14-11-2002 11:22 :

Voor verder te gaan, een antwoord op enkele vragen van Julien en commissaris Luysterborgh over deel I.

Het klink inderdaad heel raar : "waarom al die moeite voor iets dan maar enkele weken moest duren"?
De goede vraag is : was er wel al die moeite ? Inderdaad, wij allen (ik dus inclusief) hebben moeite om van de sinds 68 jaar platgelopen paden weg te lopen. Een daarvan is dat de RR een bijzonder goed beschermde speciale bergplaats zou hebben. Ik denk van niet. De kans is groot dat de RR ook in een bruin papier en in een toile cirée ergens op ons staat te wachten ! Goedertier heeft nooit ergens een hint gegeven dat die bergplaats bijzonder geschikt zou zijn, of uitgekozen. Alleen : ze was door hem ontoegankelijk. In tegendeel zelfs : zoals u kon lezen, de "gevaren" waren identiek voor de SJ en de RR. Niet beter beschermd dus...
Wie zegt dat er kisten werden gesmeed en getimmerd ? Goedertier niet. Zoals uit de analyse blijkt, zou alles ongeveer gebeurd zijn zoals met de SJ. Natuurlijk, er zijn die schetsen. Maar we kunnnen die (nog) niet interpreteren. Wie zegt dat G hiermee een verpakking wou maken ? Het kan ook iets anders zijn.
Wie zegt zelfs, dat deze schetsen met de RR iets te maken hebben ? Ik denk van wel, natuurlijk, maar soms is het goed een "ketters" standpunt in te nemen ! We weten niet wat er allemaal in de omslag CM lag. G kon daar even goed documenten bijgelegd hebben die er niets mee te doen hadden, alleen maar om zijn brieven nog wat beter te beschermen.
En mocht hij iets meer aan verpakking gemaakt hebben, wie zegt dat dat moeilijk moest zijn ? Ik denk dat het realtief eenvoudig moest geweest zijn.
Hij zou het zelf gezegd hebben : "pas vraiment une cachette, mais un lieu où l'on ne penserait pas à chercher". De bergplaats zelf is dus niets speciaals, het is vooral de omgeving die het is.
G kon de RR niet thuis bewaren. Alles moest op zijn plaats zijn vooraleer de briefwisseling begon. Ik zou het ook zo gedaan hebben. S-J en Brief 1 zijn op dezelfde dag verstuurd/afgegeven. Hij liet er dus geen gras over groeien ! De RR waren dan reeds op de bergplaats. Dan moest er niet meer mee gesleurd worden na aanvaarding van de Bisschop met alle risicos van dien : hij stuurt gewoon een brief naar hem met daarin "U kan de RR terugnemen op...". Na teruggave van de SJ, was het te gevaarlijk om de RR bij hem thuis te houden. Tijdens de episode Meulepas kon hij bij de kraag gevat worden. En desondanks zijn brief op zak, was het niet onmogelijk dat er nadien bij hem zou gezocht worden.
Dat de huishoudster niet gezien heeft wat in de toile cirée was is juist. Maar we moeten het stellen met wat we hebben ! De episode met de kast op zolder is veelsprekend (NB, Mortier heeft dit gecheckt : de SJ/RR konden er door en zo op zijn zolder). Het paneel kon niet onverhoeds bij hem gevonden worden in april 34. Er was geen enkele link. Die kwam maar na zijn dood. Er is geen enkele reden waarom de politie bij hem toen zou gaan zoeken. Eens de zaken in gang (na brief 1 dus) was het anders : hij kon gevat worden. Maar de RR waren toen al veilig verborgen. Werd hij gevat, wat kon men bewijzen ? Niets, als de RR niet bij hem zijn. Het is zelfs niet zeker dat men in zijn omslag CM zou zijn gaan kijken (zie in DLG alles wat de politie NIET gedaan heeft, maar kon).


Posted by Der Kommissar on 17-11-2002 19:56 :

Aan collega Van Zwam : inderdaad de RR liggen niet in St-Baafs. G kon ze onmogelijk nadien terugbrengen (bewaking met hond, etc).
Aan collega Sevy: ook uit de brieven kan men afleiden dat G niet de dief is en dat er verschillende mensen bij betrokken zijn.
(zie dat binnenkort in deel III). Ik denk dat G (hij had een vlugge geest, had verbeelding over) zeer snel wist wat hij ging doen.
Hoe/wanneer/waarom VO en Consoorten hem de RR en de SJ hebben gegeven zal men nooit weten. Alleen mag u van mij aannemen dat G voldoende overtuigingskracht en een voldoende lange tong bezat (en vooral een mooi drukkingsmiddel: hij wist alles van de diefstal) om ze te overtuigen zijn plan te volgen. Als ze maar aan hun geld kwamen, waarom niet ? Ik ben er zeker van dat G ze nooit verteld heeft dat hij alleen zou weten waar de RR zouden verborgen zijn.


Posted by Der Kommissar on 18-11-2002 10:14 :

Analyse van de brieven (DEEL III)

DE AARD VAN DE BERGPLAATS
Door meerdere malen naar brief 1 te verwijzen in zijn later schrijven, heeft Goedertier het belang aangewezen van die eerste brief. We hebben reeds gezien dat die informatie ons toelaat
1 - de ware draagkracht van de bedreigingen te meten
2 - te vernemen dat Goedertier alleen weet waar de RR zich bevinden en
3- te ontdekken dat de RR reeds op hun bergplaats waren voor 30 april 1934 ten laatste.
Maar brief 1 geeft ook (wellicht onvrijwillig) een aanwijzing naar de aard van de bergplaats.
Inderdaad, hij schrijft "...le lieu où repose le plus précieux des deux oeuvres..."
Het werkwoord "repose" wordt nooit gebruikt voor de SJ, maar het is a.h.w. een constante bij het refereren naar de RR :
- brief 9 "...il restera où il repose actuellement..."
- brief 11 "...entretemps le joyau repose toujours en ce lieu que DUA seul connait..."
- brief 14 "Les JI reposent dans un lieu où ni moi ni personne d'autre peuvent l'enlever sans éveiller l'attention publique."
Dus, de RR "reposent" al van Brief 1 t.e.m. brief 14. De bergplaats is dus nooit veranderd. De zinnen "...reposent TOUJOURS en ce lieu que DUA connait..." en verder "...resteront où ils reposent actuellement..." tonen weer aan (indien nog nodig) dat de bergplaats steeds identiek is.
Maar vooral het werkwoord "repose" trekt de aandacht. De schrijver gebruikt het alleen voor de RR en hij neemt nooit een ander werkwoord.
Hij kon dit nochtans (les RR vous attendent... les RR sont à votre disposition... les RR sont cachés... les RR sont entreposés, déposés, placés, mis, en sûreté...etc,etc). Ik denk niet dat de woordenschat van Goedertier gelimiteerd was.
Deze constante in woordenschat is dan wellicht geen toeval. Het zou een aanduiding kunnen zijn naar de aard van de bergplaats. Want hij zou "repose" niet gebruiken voor om het even welke bergplaats. Ik denk echter dat Goedertier ons dit element ongewild heeft gegeven. Hij weet hoe hij de RR heeft verborgen. Het zou dus kunnen dat in de geest van Goedertier het vanzelfsprekend is dat de RR alleen maar kunnen "reposer" (berusten).
Men kan zich even aan een paar hypothesen wagen. De bergplaats geeft de notie van RUSTEN aan. Dit kan
- ofwel omdat gewoon het paneel neerligt; zou hij "repose" gebruiken b.v. voor de schilderij rechtstaande tegen een muur ? Dat blijft natuurlijk een open vraag.
- ofwel omdat de plaats, het gebouw of de verpakking die notie van "rusten" weergeven. Maar wat ? Er zijn een heleboel mogelijkheden. Het kan een kerkhof zijn, of een kliniek, een rusthuis of ouderentehuis. Of een schilderij zoals "De vlucht uit Egypte"(die men vaak schildert met de scene waar de heilige familie even rust vooraleer verder te vluchten), of een "repos" van een trap, of een koffer in een bank... Dit zijn maar voorbeelden. Onze verbeelding zal ons hier zeker niet in de steek laten om er nog meer te vinden !
- ofwel een combinatie van die twee elementen
- ofwel gewoon louter toeval.
Het kan weer toeval zijn, maar de bekende zin "sans éveiller l'attention publique" bevat het woord "éveiller", daar waar de uitdrukking "attirer l'attention publique" eventueel iets meer voor de hand zou liggen. "Eveiller" kan men ook vertalen met "ontwaken". Rusten...ontwaken ...
Zelf heb een tijdje rondgelopen met een rusthuis of kliniek als mogelijke bergplaats. Er was zowel een rusthuis als een kliniek een beetje verder in de straat van Goedertier. De Direkteur van de kliniek zat ook in het bestuur van de Tekenakademie en Arsène kende beide plaatsen goed en ging er wellicht af en toe. Maar beide gebouwen zijn nu afgebroken en vervangen door nieuwbouw...waar nu Vilain zit.

WAS DE BERGPLAATS ONTOEGANKELIJK ?
Het is een soort aangenomen waarheid geworden dat de bergplaats voor Goedertier na een tijd ontoegankelijk zou zijn geworden.
Natuurlijk schrijft hij dat zelf in zijn brieven. Eerst discreet, zoals in brief 7 (nous ne pouvons rien changer à nos conditions), dan wat duidelijker met de bekende "pratiquement irréalisable". Men kon dit eventueel begrijpen als "presque pas (bijna niet) réalisable". Maar dat is niet zo : het wordt nu "pas réalisable en pratique" (niet in de praktijk te doen), om te eindigen met de ultieme toegeving in brief 14: "les JI reposent en un lieu où ni moi ni personne d'autre...sans éveiller l'attention publique".
Na een grondige studie van de brieven die o.a. aantoont dat in de zelfzekere geest van Goedertier alles zeer snel ging gaan en niets kon falen, is het hoogst waarschijnlijk dat de RR vanaf Dag 1 ontoegankelijk waren, zowel voor Goedertier als voor om het even wie.
Men moet dan niet gaan zoeken naar een plaats die ontoegankelijk is geworden : de RR werden dit reeds vanaf het ogenblik dat ze (verpakt ?) met of zonder de hulp van een nietsvermoedende tussenpersoon de hand van Goedertier hebben verlaten en hun bergplaats geïntegreerd hebben.
Dit is natuurlijk ook de stelling van Commissaris Mortier. Maar voor hem hebben de RR St-Baafs zelfs niet verlaten en is Arsène de vermoedelijke dader (of één ervan). Wat mijn stelling niet is.
Alle speurders hebben moeite gehad met dit ontoegankelijk worden.
GDR had een relatief goed voorbeeld gegeven in zijn Wederwoorden: stel dat ik een leegstaand pand ken waar ik toegang heb en verstop er de RR. Dan wordt dit pand ontoegankelijk (verkocht, verhuurd) en ik kan er niet meer bij.
Maar ik geloof nooit dat zoiets zou kunnen gebeurd zijn. Arsène hield de bergplaats goed in de gaten en mocht er toch zo'n gevaar geweest zijn, dan zou hij de RR op tijd verwijderd hebben.
Ik geef een ander voorbeeld van hoe een plaats ontoegankelijk wordt ab initio. Neem een publieke brievenbus. Je kan er een brief insteken, niet uitnemen. Alleen de postman kan dat met zijn sleutel. Probeer je dat zelf (b.v. je bent vergeten er een zegel op te plakken) dan moet je ofwel wachten op de postbode, ofwel de brievenbus openbreken, wat je niet kunt zonder de aandacht van het publiek te trekken! Dit geld ook voor een privé-postbus. Je kan gaan aanbellen of openbreken. Alweer : je kan het niet ongezien doen.
Ga nu niet concluderen dat "Der Kommissar denkt dat de RR in een brievenbus liggen" ! Het was maar een voorbeeld. Maar we kunnen wel aan iets gelijkaardigs denken.

(Wordt vervolgd)

Der Kommissar


Posted by Luysterborgh on 18-11-2002 10:58 :

BANK?

Beste collega,

Quote:

Ik geef een ander voorbeeld van hoe een plaats ontoegankelijk wordt ab initio. Neem een publieke brievenbus. Je kan er een brief insteken, niet uitnemen. Alleen de postman kan dat met zijn sleutel. Probeer je dat zelf (b.v. je bent vergeten er een zegel op te plakken) dan moet je ofwel wachten op de postbode, ofwel de brievenbus openbreken, wat je niet kunt zonder de aandacht van het publiek te trekken! Dit geld ook voor een privé-postbus. Je kan gaan aanbellen of openbreken. Alweer : je kan het niet ongezien doen.
Ga nu niet concluderen dat "Der Kommissar denkt dat de RR in een brievenbus liggen" ! Het was maar een voorbeeld. Maar we kunnen wel aan iets gelijkaardigs denken.

Dit doet me erg veel denken aan de bankkluis uit "mogelijkheden en veronderstellingen".

vriendelijke groeten,


commissaris Luysterborgh

__________________
Knowledge is King!


Posted by Der Kommissar on 18-11-2002 20:26 :

Ja, het kan. Het kan ook iets helemaal anders zijn.
Wij zouden eens de voor- en nadelen van een bankkluis op een rijtje moeten zetten om te zien of het te overwegen waard is.
Ik ben eerder sceptisch, maar ik heb de zaak nog niet grondig bekeken...


Posted by Der Kommissar on 08-12-2002 12:38 :

Analyse van de brieven (DEEL IV)

Zijn Er Aanduidingen In De Brieven ?

Dit is een "hot potato" : heeft Goedertier in zijn brieven gewilde of ongewilde aanduidingen gegeven, jazelfs een geheime code gebruikt die eventueel de bergplaats van de RR kunnen onthullen ?
Chris Noppe gaat nog verder : voor hem zijn zelfs de postkantoren waar de brieven werden verstuurd een aanwijzing.
Wat de aandacht van verschillende speurders heeft getrokken, zijn de schijnbaar geheimzinnige elementen uit brief 14 (Jean, oiseau, Arte...).
Iemand die dat onderzocht heeft was St-Hilaire. Het probleem met die elementen is dat bepaalde woorden onleesbaar zijn : sommigen zien b.v. "entête", anderen "l'entière", of zelfs "Century" ! Voor St-H is dit natuurlijk een code. De woorden zijn : Century, Nina, oiseau, 152, een woord dat waarschijnlijk begint mer "ert" (sommigen lezen "pélerins"), Arte en Jean. Voor St-H is de boodschap duidelijk : Nina is een personnage die in betrekking staat met een baancafé, de Century, dat 152 als huisnummer droeg; alleen Jean Arte moet nog geïdentificeerd worden. Het kan ook om een Jean Artestraat gaan...
Wat zou Goedertier hiermee hebben willen vertellen ? "Nina uit de Century, gij weet meer over de RR, kom ermee voor de dag want we weten u wonen : Jean Artestraat 152 "!
Het is niet moeilijk brandhout te maken met die interpretatie, wat ook gedaan werd ! Zelfs St-H zelf heeft die hypothese laten varen als ik me niet vergis (hij is al een tijdje overleden). Hij zou ook eens gezegd hebben dat er een geheime code zou te vinden zijn in de fouten die Goedertier schrijft in zijn brieven !
Commissaris Mortier sluit zich aan bij de thesis van Hilde Leynen dat het hier gewoonweg om codewoorden betreft die zes boodschappen moesten voorafgaan. Dit was gebruikelijk in die tijd in soortgelijke persoonlijke advertenties in La Dernière Heure. Maar zover is het niet gekomen door het overlijden van Goedertier. Ik deel die mening : meer is het niet.
Inderdaad, waarom zou Goedertier met codes beginnen te werken ? Een code moet begrijpelijk zijn voor zowel de opsteller als voor diegene die de boodschap moet ontvangen. Dat is duidelijk niet het geval. Goedertier had ook tientallen andere, betere, meer duidelijke mogelijkheden om aan de Bisschop een hint naar de bergplaats te geven, indien dit zijn bedoeling was (wat ik niet denk).
Dat er wèl aanduidingen in de brieven zijn staat vast : zie mijn analyse van de brieven delen I, II en III. Maar dit zijn ongewilde aanduidingen, die alleen een grondige ontleding doet tevoorschijn komen.
De enige aanduidingen die Goedertier gewild heeft doorgespeeld in de brieven hebben ALLEEN betrekking met het wie/waarom van de diefstal. De reden was tweeerlei : het vermoeden van het Bisdom bevestigen en, resultaat hiervan, er voor zorgen dat het Bisdom de zaak zo snel en zo discreet mogelijk tot een goed einde brengt.
Een element was de nota bij brief 2 met de 5% voor de Bisschop. Mogelijk is "Casse-cou" aan aanwijzing naar Van Ongeval. Bom wees me onlangs op een ander element : de zin in brief 1 "mais un million peut se refaire". Dit is typische "spelers/gokkers/speculateurstaal : allé kom, Bisschop,wat is een miljoentje voor u, u bent dat toch gewoon te gokken/speculeren !
Herlees mijn analyse van de brieven nog eens : Goedertier ging geen geheime codes in zijn brieven inlassen (en nog minder met postkantorenlijntjes spelen) : zijn plan was onfeilbaar. En de brieven zijn duidelijk : u betaalt, u heeft zo de RR terug. Het ging gebeuren, even eenvoudig als voor de St-J, niet via een onbegrijpelijk codesysteem. Immers, G heeft ook geen enkele code of aanwijzing gebruikt voor de St-J. Ook geen "boodschap" of symbool. Voor de RR opeens wel ?! Dat Goedertier zelf via "zijn geniale speurderszin, de geheime codes ging ontcijferen in de afperssingsbrieven" en zodus als gevierde detectieve voor de dag zou komen, mag men naar het rijk der fabeltjes sturen. Daarvan is geen enkele aanwijzing in de brieven. In tegendeel, ze geven het beeld van een man op het einde van zijn latijn...
Een belangrijke vaststelling die men wèl uit het schrijven van Goedertier kan afleiden is dat hij zelf de dief niet is.
Hij schrijft dat duidelijk in brief 1 : "Nous jugeons préférable de ne pas vous expliquer par quelles tribulations nous sommes entrés en possession de ces joyaux. Ceci est arrivé d'une manière à ce point confuse, qu'en vérité le lieu où repose le plus précieux...". Het heeft al op zichzelf weinig zin om die informatie door te spelen in die eerste brief. Maar dat hij daarop terugkomt in zijn laatste brief is helemaal eigenaardig. Nu is er werkelijk geen reden meer voor ! "Après la disparition de T nous autres avons su manoeuvrer pour entrer en possession des p. et après divers incidents imprévus, je me trouve seul au monde à connaître le lieu où repose les..."
Dit toont aan dat Goedertier, zelf op het einde, het belangrijk vond om dit punt duidelijk te stellen : ik ben niet de dief, maar enkel een tussenpersoon ; maar ik alléen weet waar de RR berusten. Hij is hier oprecht.
Die enkele zinnen tonen ook aan dat de overname van de RR door Goedertier geen vanzelfsprekende zaak is geweest.
Lees maar : "tribulations", "manière à ce point confuse", "nous avons su manoeuvrer", "après divers incidents imprévus". En ook hier weer is hij oprecht ; waarom anders dat allemaal mededelen ?
Maar er komt nog een interessant element in voor : schijnbaar is het NIET Goedertier ALLEEN die de RR heeft overgenomen van de dieven. In brief 1 schrijft hij al "nous", maar dat doet hij overal, zelfs als hij over DUA spreekt. Maar in de laaste brieven laat hij het masker vallen en schrijft hij altijd "je" als hij over zichzelf schrijft en "nous" voor de anderen of voor een collectief gebeuren. En in brief 14 is het weer "nous autres".
Mijn hypothese :
Een eerste groep gedupeerden (enkele heethoofden) hebben de RR en de St-J gestolen om ze te verkopen en hebben andere gedupeerden voor een fait accompli gesteld. Na heel wat bewogen omstandigheden is een tweede groep in het bezit gekomen van beide panelen om aan het geld te komen via het afpersingsysteem dat Goedertier heeft voorgesteld. Goedertier heeft wellicht nooit gezegd dat ze niet zouden weten waar hij de RR ging verstoppen. Het moest eigenlijk niet, alles ging vlot verlopen. Maar alleen Goedertier wist het.


Posted by AlAh-iN on 08-12-2002 18:53 :

Der Kommissar

Ik deel grotendeels uw mening.
Maar die code ...
Dat AG in zijn laatste brief blijft aandringen tot een overeenkomst en tergelijkertijd de bergplaats blootgeeft met hints lijkt mij ook onwaarschijnlijk.
Wat meer waarschijnlijk is dat deze 6 woorden voor extra pressing moet zorgen. De zes woorden moeten voor de bestemmeling net genoeg informatie geven van de kennis die in het bezit is van de verstuurder. De zes woorden welliswaar in code weergeven zodat de ware informatie onverstaanbaar is voor mogelijke andere lezers van de brief. m.a.w. AG zegt hier 'kijk eens wat ik weet van u'.
Trouwens, waarom zou AG een antwoord van het bisdom verwachten dat groot genoeg is om in 6 delen op te splitsen?
Wat als het bisdom iets wil antwoorden in de zin van 'Piss Off'?
Het feit dat het bisdom een groot antwoord zou geven lijkt mij meer een alibi voor AG om die zesdelige code in zijn brief te verwerken.

De reden waarom AG zowieso iets wil zeggen met die zes-delige code is het feit dat die code niet willekeurig is.
1) De rangschikking van de cijfers is samengesteld volgens een patroon. Hij vertrekt van de reeks 1,2,3,4,5,6 ... daarna verwisselt hij 2-3 en 4-5 van plaats om te komen tot 1,3,2,5,4,6 ...
tenslotte verwisselt hij de getallen van de drie opeenvolgende paren onderling van plaats om te komen tot 3,1,5,2,6,4.
Hij gebruikt de tussenstap 1,3,2,5,4,6 zelfs als geheugensteun op het einde van zijn brief. Op zich natuurlijk enkel als merkwaardig te beschouwen, maar zeker niet als willekeur.
2) De woorden die AG gebruikt hebben een vaste plaats in de code. Merk hierbij op dat Jean en oiseau van plaats verwisseld worden. Ook het onleesbaar woord is een vervanging van of een verwisseling met een ander woord... verre van willekeur.

De code lijkt voor ons willekeur, doch AG werkt hem zorgvuldig uit.
Het feit dat hij blijkbaar toch kiest voor DUA en ANS is misschien een aanwijzing dat de woorden van de code 'te ...' zijn...


Posted by J_Ans on 09-12-2002 00:08 :

Kommissar, had deze vroegere posting van mij gelezen?
Verder, waarom staat er tussen zijn berekeningen van de volgorde der boodschappen en cijfer 7 (tweemaal zelfs) als er maar 6 zijn. En waarom staat er 3=6???

Hierbij iets dat ik vroeger al eens heb gepost, en een ander licht zou kunnen werpen op Century enzo:

Kommissar, je zegt daar zoal iets over de St. Hilaire. Dat verhaal staat in Cels. Was zijn conclusie niet dat er moest gezocht worden naar een bar Century met een cafémeid Nina of zo???

Inderdaad met wat fantasie kan je helemaal boven de rare woordjes het woord entury zien. De C staat er dan wat voor naar links.

Nu als je goede scans maakt van die woordjes en wat beeldbewerking toepast , kan je ook zien dat er evengoed Rina kan staan als Nina. Verder oiseau, arte (of axe), Jean, 152 (of ;52). Het rare is dat ik die century al had gelezen lang voor ik het boek van Cels gelezen had. Als Antwerpenaar weet ik echter dat de Century in Antwerpen wel iets anders was dan een bar. Het was het meest prestigieuze hotel van de stad.
Wat ik hierna vertel heb ik jaren terug ontwikkeld en beschouw als "één van mijn oude sporen" die nog in de schuif liggen.

Die woordjes kunnen een routebeschrijving zijn.
Vertrek aan destijds het Century hotel- nu winkelgalerij Century aan de Keyzerlei, steek de straat over. Dan kom je in de Breydelstraat terecht (Jean), dan kruis je de Gemeentestraat, die steek je over, daar begint de Arteveldestraat (arte), Op de hoek daar was destijds in 1934 het hotel Continental gevestigd (Nina), op het nummer 52 (;52) van die straat tref je een herenhuis aan uit het begin van de 20ste eeuw, met 3 geveldecoraties in de vorm van een pauw (oiseau). Als je nog verder gaat kom je op het Konincksplein (espace petrus?).

Bijgevolg had het gekund dat AG ooit van plan was de bisschop een raadseltje voor te zetten na de betaling van het losgeld. Dat raadseltje was een route die leiddee naar d eArteveldestraat 52 te Antwerpen.

Voila, meer heb ik er niet aan gedaan. Of toch. Er woonde destijds een zekere heer Konijn. En in de periode 1933-1935 is er ergens een verandering van bewoner opgetreden, zoals blijkt uit de Ratinx straatwijzers van die periode.

Nu moet je ook weten dat niet zover van de Arteveldestraat de Kerkstraat ligt (zijstraat Carnotstraat). In een zijstraat daarvan woonde destijds een notaris. Een zekere Hector Van Ongeval. Dat notariaat is ondertussen overgenomen door een opvolger in de Lammekensstraat. Had notaris Van Ongeval iets te koop in 1934 in de Arteveldestraat? Ik kon er nog niet achterkomen. Het schijnt vrij ingewikkeld om inzage te krijgen in de oude akten.
Misschien is er iemand hier die me kan helpen? Notarissen hier?

Maar de naam van Ongeval zal allicht niemand onbekend overkomen.


Posted by Bom on 09-12-2002 13:13 :

code ?

Je crois qu’on cherche trop loin , là .
Que veut AG ? Il nous le dit lui-même : afin d’éviter toutes indiscrétions il propose à l ’ évêque de diviser sa contreproposition en 6 parties , chacune précédée d’une des lettres de dua-ans et publiées dans le désordre : le premier jour la 3e partie , le deuxième jour , la 1ere , etc .
( Contrairement à ce que pense AlAh-iN cela ne veut pas dire que la réponse de l’évêque sera longue , une ou deux phrases par parution pouvaient suffire ).

Puis AG change d’avis ( ca se voit à sa façon de barrer les mots avec un crayon ou une encre plus foncée ) : plutôt que faire précéder les commucations de l’évêque par les lettres d-u-a-a-n-s , il pense à des mots plus précis : Nina , oiseau , etc

Deux raisons à cela :
1 ) : Ca évitait le double emploi de la lettre “ a “ ( d-u-A-A-n-s )
2 ) : Ces mots , assez communs , attireront moins l ’attention .


Voilà . D’après moi il ne s’agit donc pas d’un code . Ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas essayer tout de même . Mais alors attention : en jouant avec les lettres et les chiffres on peut trouver tout et n’importe quoi .
Exemples :

1 2 3 4 5 6
d u a a n s

1 3 2 5 4 6
d a u n a s

3 1 5 2 6 4
a d n u s a

ou encore :

1 2 3 4 5 6
a n s d u a

3 1 5 2 6 4
s a u n a d

Bref , j’ai déja trouvé les mots “ sauna “ et usa “ ! On peut aussi trouver “ du sana “ ( torium ? cure de repos ? ) ...
Je m’y connais assez bien en cryptographie ( l’ancienne , telle que pratiquée du temps de AG , pas celle par informatique ) ; les fausses pistes sont légion !

Bref : prudence et simplicité , comme dirait mon ami Der K ...

Amitiés à tous


Bom


Posted by hvu on 11-12-2002 16:31 :

J_Ans,

Verder, waarom staat er tussen zijn berekeningen van de volgorde der boodschappen en cijfer 7 (tweemaal zelfs) als er maar 6 zijn. En waarom staat er 3=6???

Ik kan deze beide gegevens op de scan waarover ik kan beschikken (wederwoord GDR) absoluut niet terugvinden.
Waar kan ik een betere of meer volledige vinden?

Bom,

J'espère que tu comprend le Néerlendais puisque pour moi c'est trop facile de m'expliquer en Francais.

Mais alors attention : en jouant avec les lettres et les chiffres Exemples :

1 2 3 4 5 6
d u a a n s

1 3 2 5 4 6
d a u n a s

3 1 5 2 6 4
a d n u s a

Ik ben al een tijdje bezig met deze cijfers en letters.
Wat opvalt is dat in deze drie reeksen de letters DUA en ANS in volgorde blijven voorkomen.

DAUNAS = D-U-A- Op de streepjes volgen A-N-S
ADNUSA = A-N-S- Op de streepjes volgen D-U-A

Hierbij wel te verstaan dat 3=4

NUSA is het Indonesisch woord voor Eiland; het vaderland.
AD is een bijwoord in Latijn wat zoveel wil zeggen als :
aan, bij, naar, tegen, tot, voor...

Ad Nusa kan dus ook betekenen bv. voor het vaderland of aan het eiland.....

P.S.
NUSA DUA bestaat ook ! (toevallig of niet) Het is een gekend toerinstenoord-strand in het zuidoosten van Bali.
Ik vond dit een leuke ontdekking en wilde ze jullie niet onthouden al heeft ze niets met de RR vandoen.


Posted by Der Kommissar on 13-12-2002 11:55 :

Beste collegas,
juist terug van een RR-speurtocht...
Ik ga jullie verwonderen maar ... er IS inderdaad en code in die laatste brief ! Maar het is helemaal geen geheime code die een aanwijzing is van de bergplaats van de RR !
Zoals Bom het schrijft, is het tijd om terug met onze voeten op onze goede aarde terug te komen !
Inderdaad wat zegt G in zijn laatste brief ?
Laten we die even in volkstaal omzetten. Hij is kwaad om drie zaken.
- Wij hebben vertrouwen gehad in het woord van een Bisschop en die Bisschop heeft geen vertrouwen in ons gehad. Wij hebben ons beiden vergist. Daarom is alles vastgelopen.
- u zegt dat uw voorstel (de RR eerst teruggeven en dan pas betalen na controle van echtheid en toestand) te nemen of te laten is. Hoe durft u zoiets schrijven als het verdomme over zo'n schat gaat ?!
(Laten we er fijntjes aan toevoegen dat in brief 8, G ook schrijft "c'est à prendre ou à laisser"! Schijnbaar had hij een ietswat selectieve of rekbare moraliteit : hij mocht het zeggen, de Bisschop niet !)
- en, domme Bisschop, uw voorstel is zelfs niet te doen : ik kan er niet meer aan om ze aan u te komen geven. Trouwens we hebben geen vertrouwen meer. Dus eerst betalen en dan pas de RR terug.
Het is een constante in de brieven en ook uiteindelijk in brief 14 : "er is geen sprake van dat u de RR terugkrijgt vooraleer ik mijn commissie in handen heb. Ik ben eens door u gedupeerd geweest, u gaat me niet tweemaal liggen hebben !"
Diegenen die geheime codes met geheime hints in de brieven en vooral in de laatste brief zien zijn er dus volledig naast : ofwel wil G de RR teruggeven, ofwel niet. Niet iets tussenin, zoiets van "misschien, een beetje, allé een hintje hier een hintje daar, het kan geen kwaad,etc". G is duidelijk in al zijn brieven : geen geld, geen RR. Hij halveert wel de commissie tot 500000 F zonder te veel gezichtsverlies in brief 8 (natuurlijk hoopte G niet dat de Bisschop de resterende 400000 F een jaar nadien zou bezorgen !), maar het is steeds duidelijk : eerst geld; wij hebben geen vertrouwen meer in u.
Het is dan ook uitgesloten dat G ergens hints zou hebben ingelast in zijn brieven. Ook al : waarom dan niet voor de St-J ? Het vrijkomen van de RR moest immers ook maar enkele dagen of weken na de St-J vrijkomen. Heel eenvoudig (zie mijn analyse). Geen geknoei met codes nodig...
G doet een laatste poging in die brief 14 . Hij zegt : "voilà Bisschop dat is de situatie; als u een ander REALISEERBAAR voorstel heeft om de zaak op te lossen, zeg het mij dan maar ("Mais au moins, faites une proposition qui tient compte des faits et situations exposées dans la présente lettre").
Daarom gewoonweg die "code" van brief 14. G weet niet wat en hoe lang het eventueel tegenvoorstel van de Bisschop zal zijn. Zie ook voorbeelden van die "Avis individuels" van la DH in DLG blz 79 : die zijn heel kort, meestal in telefonische stijl. Verder heeft G gezien dat er "lekken" waren tijdens de episode van de St-J en reporters op de hoogte waren. Hij wil dus eenvoudigweg een soort geheime code voorstellen aan de Bisschop zodat zijn antwoord alléén voor hem begrijpbaar zou zijn. En dat is : "schrijf uw voorstel neer, deel het in stukjes en plaatst die stukjes in deze volgorde in de advertentie van la DH; zet telkens dit woord in het begin. Ik weet dan hoe ze terug aan elkaar zetten en zo uw voorstel begrijpen".
That's all, folks !
Vergeet ook niet dat deze brief maar een klad is : de definitieve brief kon korter zijn of een eenvoudigere "code" bevatten.


Posted by J_Ans on 13-12-2002 20:38 :

Wie zegt er dat het allerlaatste stuk van de brief (met de cijfertjes en de rare woorden) bestemd was om te verzenden? Hij ging toch enkel vragen boodschappen te plaatsen voorafgegaan met de eerste letters van DUA-ANS? Of denk dat hij antwoorden wilde met een aanhef als:

D-Jean
U-Rina
A-oiseau

????


Posted by Van Zwam on 14-12-2002 00:48 :

Oiseau=pelicaen.
Er bestond daar wel vroeger een café " De Pelicaen " waar politici kwamen vergaderen in het Antwerpse en meer bepaald rond "Hotel Century".


Posted by Der Kommissar on 14-12-2002 08:58 :

Het is 100% zeker dat G NIET als "genie" de RR zou terugvinden !!! Klopt niet met de toon van de brieven : het is een man op het einde van zijn latijn, die het kotsbeu is en graag zou willen dat het afgelopen is. AG is GEEN A.Lupin !
Lees de laatste zin ook eens in brief 14; "vous devez en convenir que je m'attache à favoriser le retour de l'oeuvre par tous les moyens, et qu'il ne tient qu'à vous que tout soit liquidé SANS TROP DE DEGATS ET SANS RANCUNE = allé, man een goede beweging, stel iets realiseerbaars voor, dat alles zo snel mogelijk voorbij is zonder te veel kleerscheuren en bitterheid voor iedereen.


Posted by J_Ans on 22-12-2002 00:39 :

Inderdaad, dit wijst erop dat wat ik al een jaar beweer, werkelijkheid is. Het ging echt niet om het losgeld. Het was een nepdiefstal, met een nepafpersing erachter. Enige doel was te beletten dat het hele polyptiek gestolen zou worden.


Posted by icaRRus on 22-12-2002 13:26 :

 

Quote:

Originally posted by Der Kommissar
het is een man op het einde van zijn latijn, die het kotsbeu is en graag zou willen dat het afgelopen is.

Beste,

Naar mijn gevoel is het nu precies dat die het mogelijk maakt dat hij erover dacht om een code in de 14 de brief te verwerken. De hopeloze AG zoekt een alternatief om de RR terug te bezorgen, als zijn allerlaatste poging tot onderhandelingen op niets uitdraaid.

Dat het niet zou kloppen met de toon van de brieven hangt er maar vanaf hoe je de brieven interpreteerd.

De verwijten die AG naar het hoofd van de Bischop gooit zijn niet onterecht, maar ze zijn wel het gevolg van zijn eigen zeer "softe"* instelling bij het onderhandelen.
*(in die mate soft dat je kan afvragen of het geld wel de belangrijkste eis was).

Prettige feestdagen

icaRRus

__________________
The mind is like a parachute, it works better when its open…


Posted by Der Kommissar on 22-12-2002 17:24 :

Ja maar, waren er geen wat efficientere manieren om eventueel een boodschap aan de Bischop achter te laten dan een gecodeerde hint achter te laten in de brieven, een hint die niemand kon/kan interpreteren ?
Ik ken er meerdere, gemakkelijk uit te voeren.
Waarom heeft hij het niet gedaan?


Posted by Der Kommissar on 22-12-2002 22:16 :

Waarom het moeilijk maken met een onbegrijpelijke code in brief 14 ?
Wou hij de RR in brief 15 tevoorschijn toveren dan volstaat :

"U kan de RR terugnemen op... en loop nu naar de duivel !"

Hij kon ook een anonieme tip geven indien hij de teruggave niet wou linken aan DUA...er zijn middelen genoeg hiervoor.


Posted by icaRRus on 22-12-2002 22:35 :

Beste,

Omdat dit indruist tegen de chronologie van de zaak, wij lezen alle brieven achter elkaar, nemen naar believen brief 3 dan brief 12 en dan nog eens brief 1 ter hand. AG. wist niet wat hij in brief 14 ging schrijven toen hij brief 1 schreef. Toen hij zijn wanhoopsbrief 14 schreef wist hij niet of hij al dan niet een brief 15 moest schrijven. AG wist niet dat hij in november 1934 ging sterven, etc...
Er zijn natuurlijk eenvoudiger wegen te bewandelen voor AG om de RR terug te bezorgen, maar dan komen we weer terug op de rol van advocaat Devos. Heb je je al eens afgevraagd of AG wel wist waar ze verborgen zaten? Practisch niet realiseerbaar zonder dat hij/zijn companen zekerheid hebben. Laat het duidelijk zijn ik trek de rol van AG als 'masterbrain' in de hele zaak zwaar in twijfel.

Vriendelijke groeten
icaRRus

*Omdat ik deontologisch correct wil overkomen moet je deze post rustig en vriendelijk lezen, zoals ik hem schreef.

__________________
The mind is like a parachute, it works better when its open…


Posted by Der Kommissar on 23-12-2002 12:02 :

Beste IcaRRus en andere collegas:
Ik heb dit kalm gelezen en in tegenstelling met wat sommigen denken is het fijn dat er discussie is. Wat saai anders en zo gaan de zaken vooruit !
Maar tot nu toe blijf ik op mijn standpunt :
1) Er zijn geen enkele codes of hints betreffende de bergplaats in brieven 1 t.e.m 13. Als er dan iets in zit, dan is het ongewild rond het woord "reposer". Maar zelfs dat is louter speculatief.
2) In brief 14 zit wel een code in. Die dient alleen om het eventuele tegenvoorstel van de Bisschop te "coderen" (een boy-scout- of Kuifje- truukje eigenlijk, hè!). Geen code die naar de bergplaats wijst.
3) Het is nooit de bedoeling geweest dat "geniale speurder G" de RR zou terugvinden.
Dit is pure folklore. Kan u me vertellen hoe hij zooiets zou doen ? Met welke aanwijzingen zou hij op het spoor van de RR kunnen komen ? Elementen uit de brieven ? Hoe kan hij dat ? Alleen de Bisschop of het Gerecht weet ervan. G kon dus moeilijk afkomen met "neem de code in brief X en...". Hoe kon hij weten wat in die brieven stond zonder onmiddelijk verschrikkelijk verdacht te zijn? En vergeet ook dit niet : zelfs indien de RR alzo werden teruggevonden en de zaak wordt geklasseerd, dan nog zal er altijd een zwaar vermoeden over de naam G blijven hangen. We zijn in 1934, in een stadje : de geruchtenmolen zou heel snel aan het draaien zijn geweest. G had niet alleen vrienden... Een moeilijk draagbare situatie.
4) Ofwel wou G de RR teruggeven of niet. Niets tussenin. T.e.m. brief 14 is het duidelijk : geen geld = geen RR.
5) G's onderhandelingen zijn inderdaad "soft" te noemen (hij maakt zich kwaad maar dan eindigt hij steeds kalm, beleefd: allé, Bisschop doe iets, dat het afgelopen is...). Hoe kon hij anders ? Hij had twee troeven in handen. Eén (St-J) heeft hij weggegeven zonder garantie en de tweede (de RR) heeft hij vanaf het begin verborgen op een voor hem in principe onbereikbare plaats. Ik heb het al gezegd : nooit dreigt hij stukjes te snijden van de RR. Zelfs met de RR buiten zijn bereik, kon hij daar minstens eens mee dreigen. Maar neen : hij doet het niet omdat hij weet dat hij het niet kan waarmaken.
Had hij de RR wèl, dan kon hij een bijzonder sterke druk uitoefenen ZONDER het paneel te beschadigen. Wat dacht u indien de Bisschop een brief in zijn bus krijgt met daarin een duidelijk stukje parquetage met de boodschap: "Monseigneur, aujourd'hui je vous apporte un morceau de l'arrière.
Demain, si vous ne tenez pas vos engagements, je vous livrerai un morceau de l'avant." ? Dan pas zou er schot in de zaak gekomen zijn !
6) Veronderstel dat G niet gestorven is in november 34. Dan verstuurt hij zijn brief met code en krijgt haast zeker weer de deur op zijn neus. Dan kan hij
a) de zaak laten vallen. "Indien de Bisschop, die wrek, er geen half miljoentje voor over heeft, wel dat hij stikt, hij krijgt de RR nooit meer te zien, na !" G wordt burgemeester van Wetteren en sterft voor het stadhuis in 1940 onder de kogels van de Duisters, roepende "Mort aux Boches!" Een standbeeld wordt later opgetrokken;
b) zoals in a), maar nu heeft hij wroeging. Hij kent de bergplaats toe aan een brief die hij bij een notaris of advokaat afgeeft met daarop "te openen 30 jaar na mijn dood";
c) hij is het beu; hij wenst de RR terug te zien in St-Baafs zelfs zonder geld. Dan heeft hij tientallen mogelijkheden. Ik kies er drie "modellen" uit:
- Als "Geniale speurder. G" heeft de RR gevonden dankzij handig speurwerk. Ik heb u reeds gezegd dat dit uitgesloten is;
- Als DUA ; De Bisschop krijgt nu brief 15 met daarin :" Monseigneur, les JI reposent derrière le tonneau de Clos l'Hépatite 1917 dans votre cave". Volgt dan een pagina rethoriek over hoe ridderlijk DUA wel is in contrast met die onbeschaafde beeldenstormer van een Bisschop die op zijn geld zit en zijn woord niet houdt. Ik verkies zooiets.
- Anoniem ; u weet wel : de Bisschop krijgt een anonieme brief in zijn bus (niet verzonden) met de boodschap gemaakt met knipsels uit kranten. Die methode is even oud als de schelmenromans.
"Monseigneur, les JI reposent sous le secrétaire où vous gardez vos estampes japonaises. Un ami qui vous veut du bien."
Anders gezegd, waarde medespeurders, G had helemaal geen reden om de bergplaats aan te duiden met hints of geheime (en voor iedereen onbegrijpbare = zonder nut (!)) codes.


Posted by LBP on 24-12-2002 00:14 :

volgorde

De soft-theorie van de afpersing durf ik gerust te kaderen in het feit dat AG tenslotte een vriend (de bisschop) onder druk moet zetten.

Ik heb de brieven de voorbije dagen meermaals en in de juiste volgorde gelezen.

Vergeet niet dat wij nog altijd niet weten hoe AG in het bezit ervan is gekomen? Heeft hij eerst bijv 500,000 betaald om ze te bemachtigen en dan opnieuw aan te bieden tegen 1 Mio ?
Zakelijke transactie nietwaar. 5% commissie zoals gebruikelijk.
En daarenboven als kunstliefhebber de garantie dat de RR terechtkomen waar ze horen.
Of AG het volkomen "brain" is, is moeilijker.


LBP

there is no such thing as coincidence!


Posted by Therapy? on 26-12-2002 12:32 :

Graag eventjes dit :

Waarom de puntjes tussen D.U.A ????
Indien ze echt van paDUA komen dan was het toch niet logisch dat er puntjes tussen stonden.


Posted by Van Zwam on 26-12-2002 16:36 :

In de 11de brief schrijft hij tot 4 X toe gewoon "Dua" zonder die puntjes.


Posted by Der Kommissar on 26-12-2002 18:26 :

waarom willen jullie er absoluut paDUA van maken ? Of ANtoniuS ? Dit verteld GDR. Maar dit steunt op niets, dacht ik.
(maar is ook geen slechtere of betere uitleg als een andere...)